Tímoleón

, korintský vojevůdce. 341 př. n. l. donutil syrákúského tyrana Dionýsia II., aby se zřekl vlády. Zavedl v Syrákúsách demokraticko-oligarchické zřízení. Vytlačil ze Sicílie Kartágiňany.

Ottův slovník naučný: Tímoleón

Timoleón, státník a vojevůdce korinthský ve starověku, nar. r. 410 př. Kr. z rodičův urozených. Když bratr jeho Timofanés pomocí žoldnéřů najatých chtěje se r. 364 př. Kr. zmocniti tyrannidy, obsadil Akrokorinth a zahubil nejpřednější odpůrce své, povstal proti němu Timoleón a dal jej svými soudruhy usmrtiti, byl však za to matkou svou proklet, načež uchýlil se do soukromí. Ale když Syrakusané obrátili se do Korintha jakožto mateřského města svého o pomoc proti tyrannu svému Dionysiu II., vypraven do Sicilie Timoleón s 10 lodími a 700 žoldnéři. Zesíliv se odpůrci tyrannů v sousedských městech, Timoleón zmocnil se r. 344 př. Kr. Syrakus a odstranil tyrannis v nich i v městech okolních, dal Syrakusám novou ústavu a porazil roku následujícího Karthagince na řece Krimisu, čímž donuceni k míru. Potom vzdal se moci a žil jako prostý soukromník v Syrakusách až do své smrti r. 336 př. Kr., podav potomkům vzor ušlechtilého vlastence i občana, který blaho veřejné kladl nad prospěch osobní i svazky pokrevní. Životopis jeho sepsal Cornelius Nepos. Pšk.