Transcendentální

, z latinského transcendere - překračovat, přesahovat; a) zpočátku totéž, co transcendentní; b) v pozdní scholastice označení pojmů vyjadřujících nejobecnější vlastnosti toho, co jest (tzv. transcendentalia – jedno, pravda, dobro, krása aj.); c) u I. Kanta to, co se týká podmínek naší zkušenosti a samo je před zkušeností; apriorní poznávací formy (prostor, čas apod.), organizující empirické poznání.

Ottův slovník naučný: Transcendentální

Transcendentální, z lat., jest umělý termin filosofický, kterým Kant označuje své kritické stanovisko oproti snahám starých metafysik, které chtějí býti transcendentní. Jest to stanovisko, které zkoumá dříve povahu naší poznávací mohutnosti, než nějaký filosofický systém budován býti může. Stanovisko transcendentální jest tudíž totéž jako, jak nyní obecně se říká, noétické. Ke kritice takové vede zcela přirozeně úvaha, že, jakmile jsme opustili půdu zkušenosti, nelze přece beze všeho dalšího – nechceme-li si vésti zrovna dogmatickým způsobem metafysik – pracovati s apriornými zásadami a pojmy a tvořiti systémy, nýbrž že jest potřebí se tázati, jak rozum k takovýmto apriorným poznatkům přichází, jaký jest jejich rozsah, hodnota a platnost. Kant, u něhož tak úmyslně proráží protiva mezi poznáním transcendentálním a transcendentním, praví, že poznávání transcendentální jest to, které vyšetřuje, jak jest možno, abychom a priori předměty poznávali – trvá tedy také při aprioritě poznatků, jako metafysiky transcendentní, jen že dává tuto odpověď: to jest možno jen tím, že apriorné představy (času a prostoru) a apriorné zásady (kategorie) jsou podmínkami, za kterých poznání vzniká, ale jen poznání zkušenostní. Transcendentální filosofie Kantova neznamená tedy poznávání věcí, nýbrž vyhledávání podmínek, za kterých poznání všeobecné a nutné povstává a proč podmínkami těmi poznání to jest obmezeno jen na zkušenost. – Termin ten vyskýtá se již ve scholastice, kde znamená takové nejvšeobecnější vlastnosti, které lze praedikovati o každé věci, ve kterémž smysle bývá vystřídán slovem transcendentní. Zb.

Související hesla