Transfer

, přenos, přesun, přemístění, převod, přesídlení; 1. ekonomie a) termín používaný v mezinárodním obchodu zpravidla pro převod peněžních částek z jednoho účtu ve prospěch účtu jiného, resp. proplacení z jedné země do druhé; b) transfer technologií, nehmotný pohyb duševního vlastnictví nebo hmotný pohyb dodávek investičních celků, zavádění společné výroby ap., zejm. mezi ekonomikami různých zemí; 2. genetika přenos genů získaných štěpením izolovaných molekul DNA pomocí enzymů (restrikční endonukleasy) z genomu dárce, jejich namnožení, zabudování do přirozeného přenašeče (plazmid bakterií nebo fág) a vpravení do buněk příjemce (např. do jádra vajíčka myši). Provádí se pomocí transgenní techniky (společná kultivace embryonálních kmenových buněk se suspenzí genů spojených s přenašeči, např. s retroviry, s následným přenosem buněk do časného embrya příjemce). Provádí se cílená izolace jednotlivých genů z různých organismů a výzkum řízeného přenosu genů do biologicky nepříbuzných organismů. Cílem je možnost modelovat vznik genetických chorob a napravovat dědičné defekty u člověka, produkce farmaceuticky využitelných bílkovin (např. inzulínu) a možnost perspektivně zlepšovat produkci hospodářských zvířat. Viz též genové inženýrství, transgenní organismus; 3. geografie, sociologie transfer obyvatelstva, vystěhování části obyvatelstva jednoho státu na území jiného státu, spojené s hromadnou ztrátou dosavadního státního občanství a s nabytím nového státního občanství. Transfer obyvatelstva je v mezinárodní praxi výjimečným opatřením a provádí se na základě norem mezinárodního práva. Viz též migrace; 4. památková péče přemístění památky z původního místa nebo prostředí (např. přemístění gotického děkanského kostela v Mostě v roce 1975);
5. psychologie přenos výsledků učení z jedné situace na druhou.

Související hesla