Třetí stav

, neprivilegované obyvatelstvo ve Francii v 15. – 18. stol.; na shromáždění generálních stavů reprezentován především buržoazií usilující o dosažení politických práv a zrušení stavovských privilegií. Později název třetí stav užíván v jiných zemích jako obecné označení buržoazie a středních vrstev (na rozdíl od šlechty a duchovenstva). Pojem proslaven politickým spisem E. J.Sieye %se Co je třetí stav.

Související hesla