Trh

, ekonomický prostor, v němž se ve vzájemném střetání nabídky a poptávky uskutečňuje směna a tvorba cen. V tržní ekonomice jsou trhy a ceny, které se na nich utvářejí, usměrňujícím mechanismem vůči výrobě a rozdělování jejich výsledků. Trhy se obvykle člení na trhy statků a trhy faktorů; podle obchodovaných statků či faktorů se rozlišují trh práce, peněžní, kapitálový, zlata, deviz ap. Trhy podle jejich kvantitativních a kvalitativních hledisek se zabývá nauka o formách trhu (viz též tržní formy).

Ottův slovník naučný: Trh

Trh, koupě a prodej nebo směna; zvláště kupování a prodávání na místě veřejném. Za starších dob trhy mívaly velikou důležitost, poněvadž při nedostatečné kommunikaci poskytovaly obecenstvu i kupectvu příležitost k nakupování a k odbytu zboží. Trhy vysazovati bylo právo zeměpanské. Králové čeští vysazovali trhy dílem hned když zakládali města, dílem později na prosby vrchností a měst. Bývaly trhy týdenní a výroční. Trhy týdenní měly význam pouze lokální, neboť k nim přijížděli jen z okolních vsí. Trh začínal se tím, že vystaveno nějaké úřední znamení (vích na tyčce, praporec a pod.) a zvoněno na zvonec; na konec trhu zvonilo se zase a vích se strhoval. Dokud znamení stálo, kupovala »obec« čili obecenstvo, kromě židův a překupníkův; ti směli kupovati, až když se vích strhl. Trhy výroční (jarmarky), jež souvisely s křesťanským posvícením, konány obyčejně dvakráte do roka, a to ve dvojí počas roční (odtud jméno jarmarku »tepléhœ a »studenéhœ) a trvaly obyčejně týden, některé i 14 dní. K trhům výročním přijížděli prodavači i kupci z daleka, ano i z měst zahraničných přiváželi svoje zboží. Po čas trhu byla všem příchozím zaručena svoboda osobní, tak že nesměl nikdo o jarmarce býti obstavován pro dluhy. Židé teprve r. 1584 koupili si cís. resoluci, že smějí dojížděti na výroční trhy některých měst. Městům z trhů kromě jiných výhod plynuly důchody ze cla a z tržného. Za našich dob trhy pozbyly valně své důležitosti, ač některé (na př. koňské trhy v Benešově a v Chrudimi) posud hojně jsou navštěvovány. Srv. Z. Winter, Kult. obraz čes. měst.

Související hesla