Tur domácí

, Bos taurus – přežvýkavý sudokopytník z čeledi turovitých, z podčeledi turové. Předchůdcem je vyhynulý tur divoký (Bos primigenius), který žil ještě v historické době ve většině Evropy, v Přední a ve Střední Asii. Odvozuje se z něho většina plemen skotu (např. holštýnské, shorthornské, herefordské). Domestikace proběhla asi před 5 000 lety.

Ottův slovník naučný: Tur domácí

Tur domácí v užším smysle (Bos taurus), nejdůležitější domácí zvíře, rozšířené po vší téměř obývané zemi, nabyl podle plemene, stáří a pohlaví různé podoby. Hlava jest krátká a silná, čelo rovné končí se kostěným valem, na němž po každé straně jest násadec. Veliké pohyblivé boltce odstávají vodorovně. Jazyk pokryt jest malými, špičatými rohovitými hroty nazpět obrácenými. Chlup skoro všude stejně dlouhý hladce přiléhá, jen mezi rohy bývá u býků chundelnatý. Pěstuje-li se dnes tur d. pro mléko, maso a práci, neděl se chov tento účelně za tímto cílem u člověka předhistorického, nýbrž užitečných vlastností těch nabyl teprv dlouhým chovem a pravidelným plemeněním. První příčina k držení skotu v zajetí jest západoasijsko-evropský kult náboženský, hlavně měsíce, na jehož tvar rohy skotu okazovaly. Aby byl dokonalým zvířetem obětním, zaveden zvyk kastrace. Přímí, ač zrůdní potomci pratura žijí podle Rütimeyera posud polodivoce ve větších oborách severní Anglie a Skotska. Tento skot parkový (Bos scoticus Sm.) jest prostředni velikosti, srsti husté, barvy, kromě tlamy, boltcův a rohů, bílé. Plemena, jež přešla v hospodářství člověka, byla určitým směrem chována a křížena, měnila své vlastnosti, a to dosti rychle; vlastnosti dědily se na potomky, tak že nová plemena povstávala, jiná zase mizela. A jako divoký skot byl zkrocen, tak opět zdivočilý, sobě ponechaný ve volnosti přijímá zvyky svých předkův. Jest plachý a ostražitý a nelze k němu se přiblížiti. Býk k nevyhnutelným ve Španělsku býčím zápasům užívaný pochází též ze skotu krotkého; ale ponechává se po celý rok ve volnosti; jest pěkného vzrůstu, silný, rohy má dosti dlouhé, vzhůru zahnuté a velmi špičaté, barvy bývá temně kaštanové. Vybírají se z býčků na rozsáhlých pastvinách Kastilie a Andalusie zrozených. Již po roce pozná se, zda je povahy bojovné, vypálí se mu znamení a ve stáří 4–5 let vyhlídne si jej podnikatel zápasů za značnou cenu a odvede jej pomocí krotkých volů do stájův amfitheatru. V Americe zdivočel skot, již Columbem na druhé cestě sem přivezený, velmi snadno. Na širé pampě ponechávají se stáda ve stavu polodivokém, hlídána skotáky lassem ozbrojenými, zvanými gauchos. Dva lidé dostačí k uhájení stáda o tisících kusech. Masa ze stád Jižní Ameriky využitkuje se na tresť podle návodu Liebigova. Skot koná člověku služby za živa i poskytuje mnohonásobný užitek po smrti. Jest zvíře, jež slouží lidstvu, i když stiženo jest chorobou. Látkou kravskou vzatou z kravských neštovic (vaccinace) očkuje se, a tím seslabuje neb zažehnává se jedna z metel člověčenstva, neštovice. Bše.

Související hesla