Vadžrajána

, mantrajána, tantrajána – souhrnné označení esoterického směru buddhismu, který se zformoval v Indii ve 2. pol. 1. tis. z mahájány pod vlivem tantrismu. S tantrismem sdílí řadu magických a meditačních praktik, zasazuje je však do kontextu buddhistické doktríny, zejm. učení mádhjamiky o prázdnotě (která stojí nad všemi protiklady a je vlastní podstatou všech věcí a jevů) a jógáčáry, jež představuje svět jako produkt vědomí. K překonání protikladnosti běžné zkušenosti a k dosažení nepomíjivé podstaty užívá vadžrajána většinu praktik obvyklých v tantrismu; typické je zviditelňování mentálních procesů a obsahů, jež dalo vznik velkému množství symbolických božstev vybavených bohatou ikonografií. Doktrinální i praktické aspekty vadžrajány jsou vyloženy v tantrách, z nichž některé se dochovaly v sanskrtském originále, jiné jen v překladech do tibetštiny, popř. i čínštiny a japonštiny. Vadžrajána měla zásadní vliv na formování specifické podoby buddhismu tibetského.

Související hesla