Vančura Josef

, český právník; profesor na Univerzitě Karlově v Praze. Zabýval se právem antického Říma, zejm. republikánské doby, a trestním právem. Autor učebnice Úvod do studia soukromého práva římského.

Ottův slovník naučný: Vančura Josef

Vančura: Vančura: Josef, právník a spis. čes. (*1870 v Lišově). Studoval čes. gymn. v Čes. Budějovicich, práva na čes. univ. v Praze, kdež r. 1893 promovován byl sub auspiciis imp. Po krátké soudní praxi vstoupil do služeb zemského výboru, kde r. 1398 jmenován tajemníkem. R. 1398 habilitoval se pro právo římské na čes. fakultě práv. Od r. 1906 je mimoř. professorem pro obor řím. práva. Samostatně vydal: Usucapio pro herede (Praha, 1896) a Praelegat dle práva římského (t., 1902). Jest spolupracovníkem »Ottova Slovn. Nauč.«

Související hesla