Věštírna

, ve starověkém Řecku a Římě posvátné místo, kde bohové odpovídali na otázky lidí a sdělovali jim orákulum prostřednictvím svých kněží (věštců) nebo kněžek (věštkyň). K nejznámějším věštírnám patřila věštírna Apollónova v Delfách, Diova v Dódóně a Asklépiova v Epidauru.

Ottův slovník naučný: Věštírna

Věštírna, u starých Řeků svatyně, v níž od kněží aneb za jich vedení pod záštitou božstva chrámu udílely se věštby obyčejně ve formě básnické. Celkem lze lišiti čtvero druhů věštíren: v jedněch věštilo se výroky božstev ústy kněží, jinde znameními přírodními neb umělými (kostkami, losy); jinde udíleny věštby pomocí snů neb jiných vidění; konečně dotazovány o věštbu duše zemřelých. K prvnímu druhu náležejí hlavně věštírny boha Apollóna, zejména delfská, pak didymská u Miléta, dále v Akraifiách a v Tegyře v Boiótii, rovněž i v Thébách, v Argu; pak věštírna v Klaru u Kolofónu, v Seleukii v Kilikii a v Patarách v Lykii. K věštírnám druhého rázu náležela Zevova věštírna v Dódóně; z kostek neb losů věštěno v Hérakleově věštírně v Buře v Achaii. Ze znamení obětních (hieroskopií) věštěno na Zevově oltáři v Olympii. K věštírnám třetího druhu náležejí především Asklépiovy svatyně, kdež nemocným udíleny rady inkubací, zejména v Epidauru v Argolidě, v Pergamu v Mysii, též v Trikce v Thessalii, na ostrově Kóu a jinde. Pomocí snů věštěno též ve svatyni Dionysově v Amfikleii ve Fókidě a ve svatyni Plutónově v Lydii. Proslulou v té příčině byla věštírna Amfiaraova v Oropu a věštírna Trofoniova u Lebadeie v Boiótii. Ke 4 skupině náležely věštírny mrtvých (nekromanteia), tak věštírna Teresiova u Haliartu v Boiótii, věštírna Hádova u Kichyru v Thessalii, věštírna v Hérakleii na Pontu a na Tainaru v Lakónii; i tyto věštírny bývaly inkubační. – V Italii věštírna kumská u jezera Avernského bylo nekromanteion po vzoru řeckém. Vlastní italská oracula zakládala se na znameních na prutech neb losech, tak v chrámě Fortuny v Praenestě, pak na skřeku ptáků (zejména datla) a jiných zvucích v přírodě. Inkubací udílel věštby Faunus Fatuus. klk.

Související hesla