Višnu

, vedle Šivy nejvýznamnější bůh hinduismu, chápaný teisticky jako udržovatel světa a světového řádu i panteisticky jako všepronikající božský princip. V průběhu šíření kultu pojal do sebe Višnu četná místní a kmenová božstva, která se posléze ustavila do představy deseti hlavních vtělení (avatárů), z nichž každé má svou mytologii a ikonografii (nejvýznamnější jsou Ráma a Kršna). Višnu zpodobňován jako čtyřruký mladík s vysokou korunou na hlavě. Oblíbeno je i zpodobení jako Nárájany (původně samostatného božstva), spícího v kosmické noci před stvořením světa na hadu Anantovi uprostřed prvotního oceánu. Viz též višnuismus, purány.

Ottův slovník naučný: Višnu

Višnu je jedna z nejvýznačnějších postav indického pantheonu, jejíž původní význam není dosti jasný. Ve védských hymnech mimo rysy obecnější čteme zvl. o jeho spojenství s Indrem a o třech krocích, jimiž obsáhl vesmír; v době bráhman Višnu bývá někdy ztotožňován s obětí, t. j. platívá za nejvyšší postavu božskou. Ve vývoji pozdějším Višnu je největší části vyznavačů skutečného některého náboženství (t. zv. višnuitům) vlastním představitelem božství, prabytostí, jež v různých obměnách řídí život všehomíra s jeho stále se opětujícím vznikem, vývojem a zánikem. Zde má velikou důležitost zejm. víra v rozličná Višnuova vtělení (avatáry, »sestupy«); takových vtělení, v nichž se tajívají i prvky převzaté z jiných náboženství, je vlastně počet neobmezený, a na př. přívrženci rozličných ind. reformátorů (i z dob moderních) hledávají v životě svých mistrů vtěleni Višnuovo. Zvl. se uznává vtělení Višnuovo v podobě trpaslíka, v níž podvedl nepřátele bohů a třemi kroky jejich moci vyrval vesmír, v podobě ryby (v báji o potopě světa), v podobě želvy, kance, »muže-lvæ, Ráma »s toporem« (který v boji za bráhmany zničil rody kšatrijské), Ráma Daśarathovce (hrdiny Rámájana), Kršna, i v podobě Buddhově. Všechna tato zjevení Višnuova jsou obetkána hojnými bájemi a legendami. Věří se i v budoucí zjevení Višnuovo v podobě Kalkiově, v níž jako příští mesiáš spasí svět z bídy, do níž upadne nepravostmi stále rostoucími. Ztý.

Související hesla