Vizigóti

, západní Gótové, kteří za římského císaře Konstantina Velikého sídlili jako římští spojenci na území severně od dolního Dunaje. Císař Valens jim povolil, aby se usadili v Thrákii. Špatné životní podmínky je donutily k povstání; v roce 378 zvítězili nad Římany u Adrianopole. Později pod vedením Alaricha I. zaútočili na římské balkánské provincie a napadli Itálii; v roce 410 dobyli Řím. 414 pronikli od jihu do Galie, kde se roku 451 zúčastnili jako spojenci Římanů bitvy na Katalunských polích proti Hunům. V Hispánii založili samostatnou vizigótskou říši.

Související hesla