Vláda

, ministerská rada, kolektivní orgán státu; vedle hlavy státu druhý vrcholový orgán výkonné moci (exekutivy). Řídí státní záležitosti a formuje státní politiku. Svou činností realizuje vůli zákonodárce vyjádřenou v zákonech. Jako politický orgán stojí v čele systému orgánů správy státní. Vládu tvoří relativně malý sbor funkcionářů, obvykle ministrů, který je řízen buď hlavou státu, nebo premiérem (prvním ministrem). Ustavení vlády jako nevoleného státního orgánu je buď odvozováno z vůle hlavy státu (v systému prezidentském), nebo je výsledkem politické vůle zformované na základě konkrétního rozložení politických sil v zákonodárném sboru (v systému parlamentním). Viz též dělba moci, kabinet.

Ottův slovník naučný: Vláda

Vláda (něm. Regierung, fr. gouvernement, rus. pravlenije, pravitěljstvo), ve státním právě buď tolik jako vládnutí (vladaření), t. j. řízení státu, nebo tolik jako sbor osob řídících stát. V tomto druhém smysle lze mluviti o vládě vlastně jen v republikách, v jejichž čele nestojí jediná osoba (praesident), nýbrž celé direktorium, sbor osob vykonávajících vládu společně. Vyjímajíc tento případ řídí stát vždy jen jediná osoba, a pojmy vláda a vladař, resp. praesident republiky se tedy kryjí. Přes to však stalo se v konstitučních státech obyčejem nazývati vládou nejvyšší rádce panovníkovy (ministry), kteří jsou zodpovědni ze svých vládních úkonův. Tento smysl slova vláda hleděl odůvodniti za Ludvíka Filipa Franc. Thiers, který, pokud běželo o řízení státu uvnitř – nikoli na venek – , vyslovil doktrinu o rozdílu mezi panováním a vládnutím. Král prý jen panuje, ale nevládne, t. j. rozhoduje jen formálně, kdežto materiální rozhodování náleží ministrům. Toto rozlišování odporuje však podstatě monarchie čili jedinovlády, jak ukazuje již sám termín (řecký i český), a používá-li vladař při výkonu svých vládních práv rozličných orgánů, činí tak jen proto, že fysicky není možno, aby sám nesl břímě řízení státu. – V jiném smysle užívá se slova vláda pro některé úřady; v rakouských (německých alpských) zemích na př. nazývaly se tak (vláda, Regierung, Regiment) kdysi vyšší úřady správní i soudní, a když byla zřízena gubernia, nazývaly se zemskými vládami zemské správní úřady ve Vídni a v Linci.

Související hesla