Vodivost

, konduktance – fyzika vlastnost látkového prostředí (vodiče) umožňující přenos energie vedením. Tepelná vodivost (tepelná konduktance) je přenos vnitřní energie v tělese tepelnou výměnou z míst s vyšší teplotou do míst s nižší teplotou vzájemnými srážkami částic (např. atomů, molekul, volných elektronů). Tepelnou vodivost izotropní látky charakterizuje součinitel tepelné vodivosti (tepelná konduktivita) s jednotkou W•m–1•K–1. Elektrická vodivost (elektrická konduktance) je vlastnost látky vést elektrický proud po připojení zdroje elektrického napětí. Podle převládajícího druhu volných nosičů elektrického náboje se rozlišuje vodivost elektronová (v kovech a polovodičích typu N), iontová (v elektrolytech) a děrová (v polovodičích typu P); elektrickou vodivost izotropního vodivého tělesa charakterizuje elektrická vodivost (elektrická konduktance) s jednotkou siemens (S). Elektrickou vodivost látky charakterizuje měrná elektrická vodivost (elektrická konduktivita), která se udává v jednotce Ω–1•m–1.

Ottův slovník naučný: Vodivost

Vodivost. Některé energie, na př. elektrická a tepelná, šíří se hmotným ústředím tak, že se postupně sdílí od průřezu k průřezu. Obklopíme-li tyč kovovou ústředím, které jakémukoliv přechodu tepla do ostatního prostoru zabrání, a uvedeme-li jeden konec tyče na teplotu vyšší, než má konec druhý, ukáže se postupné zvyšování teploty od místa nejvyšší teploty ke konci druhému. Úkaz tento vykládáme si sdílením tepelné energie od průřezu k průřezu, čili vedením tepla. Hmota, kterou se síří energie tepelná (nebo analogicky energie jiná), sluje vodičem. Úkaz popsaný připomíná tok vodní potrubím, proud, a tento název se často přejímá pro vedení tepla, elektřiny, světla atd.. Nastane-li při popsaném proudu tepelném stálé rozdělení teploty podél vodiče, nazývá se proud tento ustáleným a lze množství tepelné Q, které prochází průřezem vodiče p a drahou d při differenci teplot ∆t na koncích této dráhy vyjádřiti výrazem Q = k(t/d)p T, kde T značí dobu, ve které množství Q se měří, k konstantu, jež záleží na materiálu tyče. Tato konstanta sluje koëfficientem tepelné vodivost. dané hmoty. Uvažovaný případ jest možno uskutečniti jen částečně. Není takového ústředí, které by po délce tyče bránilo úplně přechodu energie tepelné do ostatního prostoru. Obyčejně jest kolem ústředí, které částečně isoluje, a tím se úkaz stává složitějším. Aby se charakterisoval tento skutečný případ vedení tepelného, označuje se hořejší konstanta jako koëfficient vodivost. vnitřní a zavádí se vedle toho pojem vodivost. vnější. Koëfficient této vodivost. vnější jest určen množstvím tepla, které vydá 1 cm2 povrchu vodiče do okolního prostoru za 1 sec při temperaturní differenci 1°. Největší vodivost. tepelnou má čisté stříbro. Měří-li se tepelné množství v kaloriích, čas ve vteřinách, délka a průřez v cm resp. cm2 a rozdíl teplot v 1 °C., jest koëfficient vnitřní vodivost.i u stříbra 1.00, u mědi 0.93, aluminia 0.48, magnesia 0.38, u zinku 0.26, železa 0.15, u vizmutu 0,02 atd. Naproti tomu jest tento koëfficient u skla pouze 0,001, u dřeva 0,0003 a u křemene dokonce jen 0.0001. Proto nazýváme kovy dobrými vodiči tepla, ostatní látky výše uvedené a jim podobné špatnými vodiči tepla čili isolátory. U kapalin a plynů jest měření vodivost.i tepelné značně znesnadněno mechanickým prouděním, které u těchto snadno pohyblivých hmot nastane okamžitě, sotva se poruší rovnováha jednotlivých vrstev změnami ve specifické hmotě. Kapalina zahřátá stává se specificky lehčí a vystupuje nad vrstvy chladnější, specificky těžší, vrstvy se promíchávají a šíření tepla děje se nejen vedením, ale i touto konvekcí. Kapaliny jsou všeobecně horšími vodiči tepla než látky tuhé, z plynů má největší vodivost tepelnou vodík, asi šestkráte tak velikou jako vzduch, který 20.000kráte hůře vede než měď. Nejlepším isolátorem tepelným jest prostor vzduchoprázdný. Uchovává se na př. tekutý vzduch v skleněných nádobách s dvojitými stěnami, jichž vnitřní prostor jest co možná vyčerpán (nádoby Dewarovy). Obdobně vodivost.i tepelné definuje se vodivost. elektrická. Zjevy tepelné a elektrické vodivost.i podobny jsou i v tom, že dobrý vodič tepla jest i dobrým vodičem elektřiny. nvk.

Související hesla