Vodňanský Jan Campanus

viz Campanus Vodňanský Jan

Ottův slovník naučný: Vodňanský Jan Campanus

Vodňanský: Vodňanský: Jan viz Campanus.