Vodní potenciál půdy

, energie, kterou půda poutá vodu, vztažená na jednotku vody (hmotnost, objem, nebo tíhu). Přesněji je to práce, kterou je třeba vložit na dodání čisté vody do daného místa v půdě. Hlavní složkou celkového potenciálu půdní vody je vlhkostní potenciál, který je způsoben přitažlivými silami půdních částic k vodě a kapilárními silami (tzv. matričními silami) a má proto zápornou hodnotu (práci není třeba vkládat na dodání, ale na odebrání vody z půdy); vyjadřuje se jako sací tlak nebo jako tlaková výška; logaritmus tlakové výšky se označuje pF. Dalšími složkami vodního potenciálu půdy je potenciál gravitační (působení gravitace na vodu), osmotický (vliv rozpuštěných látek), pneumatický (tlak plynů) a zátěžový (vliv zatížení půdy). Hodnota vodního potenciálu půdy závisí mj. na vlhkosti půdy (viz též retenční křivka půdy). Rozdíly vodního potenciálu mezi různými místy v půdě určují směr a spolu s infiltrací ovlivňují rychlost pohybu vody v půdě.

Související hesla