Vojenská hranice

, opevněné pohraniční území vytvořené na jihu Uher a Chorvatska a táhnoucí se od Jadranu až na jihovýchod Sedmihradska; sloužilo k obraně proti expanzi osmanské říše. Utvářena od přelomu 14. a 15. stol., za vlády Zikmunda Lucemburského v Uhrách. Od roku 1526 spravována přímo Habsburky; byla mimo pravomoc jednotlivých korunních zemí. Během válek s osmanskou říší v 16. – 18. stol. se velikost území měnila. V 18. stol. kolonizována mj. srbským, německým i českým obyvatelstvem. V 50. – 70. letech 19. stol. byla postupně zrušena a její území (do 1881) začleněno k příslušným historickým zemím habsburské monarchie.

Související hesla