Vondrák Václav

, český filolog, slavista. Patřil k čelným představitelům světové slavistiky v oboru československé filologie a srovnávací jazykovědy.

Ottův slovník naučný: Vondrák Václav

Vondrák Václav, slavista čes. (*22. září 1859 v Dubě u Vodňan), stud. gymn. v Prachaticích a v Č. Budějovicích v l. 1872 – 80, univers. ve Vídni, kde nejprve se obíral filologií románskou, pak vedením Miklosichovým slovanskou. R. 1884 stal se doktorem filosofie. V l. 1881 – 1891 byl vychovatelem v rozl. domech šlechtických (u hrab. Frant. Bellegarda, Bedř. Revertery, Frant. Coudenhova a Hug. Trauna). R. 1893 se habilitoval ve Vídni pro slov. jazyky a literatury; od r. 1903 je zde mimoř. professorem. Činnost Vondrákova platí v první době hlavně církevní slovanštině a její literatuře, později i slov. jazykozpytu srovnávacímu. Uveřejnil m. j.: z oboru prvního Zur Kritik der altsloven. Denkmale (1886, v »Sitzungsberichte« vídeň. akademie); Altsloven. Studien (t., 1890); Ueber einige orthogr. und lexikal. Eigentümlichkeiten des Cod. Suprasliensis (t., 1891); Zur Würdigung der altslov. Wenzelslegende und der Leg. vom heil. Prokop (t., 1892); Die Spuren der altkirchensl. Evangelienübersetzung in der altböhm. Literatur (t., 1393); Glagolita Clozův (1393, ve spisech Čes. akademie); Studie z oboru církevněslov. písemnictví (t., 1903); O mluvě Jana exarcha bulharského (Praha, 1896); Altkirchenslav. Grammatik (Berlín, 1900); O původu kijevských listů a pražských zlomků a o bohemismech v starších církevněslov. památkách vůbec (1904, ve Spisích poctěných jubil. cenou král. čes. spol. nauk); Novější práce o činnosti slovanských apoštolů sv. Cyrilla a Methodia (»ČČM.«, 1897); Zur Frage nach der Herkunft des glagol. Alphabets (»Arch. f. slav. Philol.« XVIII, XIX). K srovnávacímu jazykozpytu slov.: Vergleichende slav. Grammatik (Gotinky, 1906); Zu den Nasalen im Slav. (v Bezzenbergerových »Beiträge« XXIX); Slav. Akzent- und Quantitätsstudien (t., XXX a v Kohnově »Zeitschrift« XLI); Zur Liquidametathese im Slav. (»Archiv« f. sl. Phil.« XXV). Z jiných oborů slavistiky: O genitivech na -u v staré češtině (»Listy filol.« XII); O koncovkách praes. sg. 1. – ím a -ám v češt. (t., XIII); Kremsmünsterská legenda o 10.000 rytířích (t., XVI); Ueber die Lokalendungen -ě und -u der - und o-Stämme im Altböhm. (»Archiv f. sl. Phil.« 1886); Ueber die persönlichen Schimpfwörter im Böhm. (t., 1890); Frisinské památky, jich vznik a význam v slov. písemnictví (1896 ve spisích Čes. akad.). Ztý.