Zósimos

, 2. pol. 5. stol., byzantský historik. Jeho dílo Stesky posledního Římana (Nea historia – Nové dějiny) popisuje dějiny římského císařství od Augusta do roku 410 a má protikřesťanskou tendenci. Pád římské říše je tu chápán jako boží trest za opuštění římského pohanského náboženství.

Ottův slovník naučný: Zósimos

Zósimos, řec. dějepisec, žil na rozhraní V. a VI. stol. po Kr. Sepsal dějiny císařství Římského od Augusta až do r. 410 po Kr. v 6 kn. Starší doba probrána stručně, ale od r. 270 jest vypravování jeho stále obšírnější; pro dějiny IV. stol. jest při ztrátě jiných spisů hlavním pramenem naším. Spisovatel jest konservativní Říman starého rázu; dílem svým chce ukázati, k jaké výši se říše Římská povznesla a jak nutně musila poklesnouti, když odpadla od víry otců. – Vyd. Im. Bekkera ve sbírce: Scriptores hist. Byzant., 1837, a L. Mendelssohnovo, Lipsko, 1887. O. J-i.

Související hesla