Zuiderzee

, bývalý mořský záliv u pobřeží Nizozemska. Viz též IJsselmeer.

Ottův slovník naučný: Zuiderzee

Zuiderské moře [zajdr-] (holl. Zuiderzee, něm. Zuidersee), záliv Sev. moře v Nizozemsku, vniká hluboko do pevniny za pásmem ostrovů (Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland) a odděluje poloostrov Sev. Holland od vých. Nizozemska. Z. m. bylo dříve jezerem uzavřeným, jež nazývalo se u Římanů Flevo, později pak Almere. Počátkem XIII. stol. moře počalo do něho vnikati od sev.-záp. a dnešní své podoby a rozlohy nabylo r. 1287 při katastrofě, při níž prý na 80.000 lidí utonulo. Plocha jeho činí 3139 km2, hloubka jeho je nepatrná, činí až daleko od břehů pouze 2,3 m a v jižní rozšířené části jen střední pruh Val van Urk má 5 m hloubky, do severní části vnikají z moře průlivy mezi ostrovy hluboké rýhy Texelstrom a Vliestrom, voda je brakická, příliv činí za normálních poměrů 20 – 24 cm, za bouře vlny stoupají až na 2,5 m. Západní jeho čásť Ij jakož i Haarlemské moře jsou již vysušeny. Vláda provádí nyní vysušení mělkých a hospodářsky passivních částí jeho. Vnitřní jeho čásť bude ohrazena proti moři mohutnou hrází spojující Sev. Holland a ostrov Wieringen s pobřežím prov. Fríska, v uzavřené takto části budou vysušeny rozsáhlé plochy, takže jen nejhlubší střední čásť zůstane pod vodou a bude spojena širokými průplavy na vých. s ústím Vechty a Yssely, na západ do přístavu amsterodamského. Srv. de Vaal, De Zuiderzee (Amsterdam, 1883); De Zuiderzee (Lejda, 1892); Beekman, Plan van afsluiting en droogmaking der Zuiderzee (Zutphen, 1894); Huet, De meest voordeelige wijze van land aanwinning in de Zuiderzee (Zwolle, 1895); Houwen van Oordt a Vissering, De economische beteekenis van der afsluiting en drooglegging der Zuiderzee (Lejda, 1898).

Související hesla