Gotika

, gotica –
1. historie, umění slohové období vrcholného a pozdního středověku 13. – 15. stol. v Evropě, které v umění vystřídalo sloh románský. (Původně hanlivý název odvozovali italští humanisté mylně od germánského kmene Gótů.). Gotika se objevila kolem pol. 12. stol. ve střední Francii (území Île-de-France), odkud se šířila do ostatních zemí, kde nabývala odlišností i regionálních zvláštností (Anglie, Německo, Itálie, Čechy). Počáteční tzv. přechodný sloh před polovinou 13. stol. přecházel do fáze klasické gotiky, pro niž je charakteristické stavitelství a výzdoba chrámů a klášterů. Rozvíjel se typ tří- až pětilodní gotické katedrály s chórovým ochozem a vnějším opěrným systémem, konstrukce byla vždy rozvinuta do výšky, užívala lomený oblouk, žebrovou klenbu, plastika byla vázána k architektuře. Stavební huti katedrální a řádové (cisterciácké) sdružovaly různé umělecké profese (kameníci, kovolitci, truhláři, skláři aj.). Další skupinu tvoří světské stavby hradů, paláců a městských domů. V malířství (sklomalba, iluminace, deskové a nástěnné malířství) převažují křesťanské náměty, zejm. podle bible a apokryfů. Poklasická slohová fáze přecházela v poslední čtvrtině 14. stol. k tzv. krásnému slohu (viz též internacionální gotika). Tvůrčí centra tvořila zejm. města Paříž – Kolín nad Rýnem – Praha. Zdokonalila se architektonická konstrukce (vedle bazilikálních chrámů síňová stejnolodí) a její tvarosloví, rozšířil se podíl malířství, sochařství (volná kamenná plastika i řezbářství), zlatnictví a světského umění. Pozdní gotika nastoupila během 1. pol. 15. stol., zatímco v Itálii již vznikla renesance. Vyznačovala se dekorativními články výzdoby (v architektuře kroužená a sklípková klenba, patrové oltářní archy aj.). Malba a plastika ve figurální a v krajinné kompozici silněji odrážely skutečnost, stejně tak v naturalistickém tvarosloví ornamentu. Gotika končila v 1. pol. 16. stol. nástupem renesance;
2. paleografie styl středověkého písma, jež se ve 12. stol. přetvořilo z karoliny; ve vertikálním hrotitém písmu se k sobě těsně přiřazují písmena. Rychlejším psaním vznikla gotica cursiva (kurzíva).

Související hesla