Hertfordshire

, hrabství v jižní Anglii severně od Londýna; 1 634 km2, 1 mil. obyvatel (1995). Správní středisko Hertford.

Ottův slovník naučný: Hertfordshire

Hertford [hertfrd], hl. město hrabství téhož jména ve stř. Anglii na lev. bř. splavné řeky Lea, 43 km sev. od Londýna na žel. tratích Great Northern a Great Eastern Railway; má zámek z doby Karla I. (nyní škola), kostel sv. Michala s pomníkem Bacona z Verulamu, latinskou školu, veliký sirotčinec, filiálku to londýnského Christ Hospitalu se 450 chovanci, obilní bursu, obchod s obilím a sladem a 7548 obyv. (1891). Nedaleko Panschanger, letní sídlo hrabat Cowperských s cennou obrazárnou, a velký ústav pro hochy Haileybury College.–Hertfordské hrab., Hertfordshire nebo Herts, ohraničené hrabstvími Cambridgeským, Bedfordským, Buckinghamským, Middlesexským a Essexským, má na 1639,49 km2 220.162 ob. (1891). Povrch půdy jest vlnitý, ve středu jsou křídové pahorky, spadající k sev. příkře k rovině Bedfordské, na jih pak volně se sklánějící; nejvyšší bod jest Kensworth (277 m). Hrabstvím protékají přítoky Temže: Colne, Lea a Stort. Půda jest dobře zalesněná, úrodná a intensivně vzdělaná; 57,7% připadá na pole a za. hrady, 29.8% na pastviny a 5,6% na lesy. Hlavními plodinami jsou výtečná pšenice, pěstovaná na 23.311 ha, oves, ječmen a množství ovoce. Počet dobytka byl r. 1890: koní 14.425, hovězího dobytka 33.009, ovcí výtečného plemena hertfordského 146.848. vepřů 33.103. Čilý jest obchod s obilím, sladem a jemnou vlnou. Průmysl zabývá se předením hedvábí (556 dělníků), pletením ze slámy (3416 děl.), výrobou papíru (733 děl.) a výrobou lučebnin.

Související hesla