Núménios z Apameie

, řecký filozof, činný ve 2. pol. 2. století; eklektický stoupenec novopýthagoreismu, předchůdce novoplatónismu. Podle Núménia existují tři základní principy (nejvyšší bytost, démiurgos, svět) a v každém člověku dvě duše (racionální a iracionální).

Ottův slovník naučný: Núménios z Apameie

Numenios z Apameje, platónik řecký, kol r. 150 po Kr., odvozoval filosofii Platónovu z Pythagorovy a tuto z nauk orientálních. Bůh rozvíjí se podle něho třemi stupni: duchem, stvořitelem a kosmem. Zlomky jeho spisů v Mullachově sbírce v 3. sv. Fragmenta philos. Graecorum. Srv. Thedinga, De Numenio philosopho platonico (Bonn, 1875).

Související hesla