Augsburský náboženský mír

, augšpurský náboženský mír – dohoda německých stavů s císařem Karlem V. (zastupován bratrem Ferdinandem I.) o náboženském vyznání v Německu, uzavřená 25. 9. 1555. Země byla rozdělena na katolickou a protestantskou podle zásady cuius regio, eius religio, tj. koho země, toho víra. Protestantská augsburská konfese byla uznána za rovnocenou katolické.

Ottův slovník naučný: Augsburský náboženský mír

Augšpurský mír. V úmluvě pasovské (1552), kteráž odstranila augšpurské interim , bylo ustanoveno, že má do šesti měsíců svolán býti říšský sněm, na kterém by se mezi spornými náboženskými stranami v Německu stalo trvalé narovnání. Pro stálé nepokoje sešel se sněm tento teprve v únoru r. 1555 v Augšpurku. Stavové evangeličtí dostavili se s pevným úmyslem, že se nedají odvrátiti od svého již úplně ustáleného přesvědčení. Karel V. tušil, že bude nutno požadavky protestantů splniti, nechtěje však sám ruky k tomu podati ponechal řízení sněmu svému bratru Ferdinandovi. Po dlouhých a bouřlivých poradách, mezi kterými papež Julius III. zemřel a vůdcové římské strany, kardinálové Morrone a Truchses, za příčinou volby nového papeže do Říma se vzdálili, ujednán byl 25. září 1555 památný a. m., kterýž měl v platnosti setrvati, i když by se u věcech víry nedošlo sjednocení. Mírem tím bylo ustanoveno, že pro konfessi augšpurskou nemá na nikoho býti zbraní saháno, že protestanté jurisdikci papežské nepodléhají, že každému volno jest hlásiti se buď k augšpurskému vyznání nebo ke katolictví, že i evangeličtí poddaní katolických vrchností své náboženství volně vykonávati smějí, že komorní soud osazen býti má jak katolíky, tak protestanty, a že všecka dřívější usnesení říšská augšpurskkému mugšpurský mír.u odporná pozbývají platnosti. Vyhrazeno toliko, že, kdyby příště některý držitel církevního beneficia přestoupil k evang. víře, statku svého pozbude. Mírem tím učiněn byl konec dlouholetým nejistotám a rozbrojům a evang. církev v Německu dosáhla pevné právní půdy, na níž se klidněji dále rozvíjeti mohla. Výhody augšpurský mír.m mugšpurský mír.em vyznavačům augšpurské konfesse zajištěné byly pak v míru vestfalském (1648) rozšířeny také na příslušníky vyznání reformovaného. – šp.

Související hesla