Ekologie

, věda zkoumající vztahy organismů k vnějšímu prostředí a vztahy organismů navzájem (včetně člověka). Patří mezi základní biologické disciplíny a zároveň je vědou interdisciplinární; poskytuje teoretický základ všem aktivitám vedoucím k ochraně životního prostředí. Ekologie obecná se zabývá obecnými přírodními zákonitostmi, které objasňuje, třídí a shrnuje; získané poznatky uplatňuje při sestavování syntetických závěrů. Sleduje tři základní úrovně: jedince (Viz též autekologie), populaci (Viz též demekologie) a společenstvo nebo ekosystém (Viz též synekologie). Ekologie speciální se zaměřuje na vybrané problémy mikroorganismů, rostlin a živočichů na různých ekologických úrovních (zabývá se např. ekologií drobných zemních savců žijících na výsypkách po hnědouhelné těžbě). Ekologie aplikovaná se zabývá problémy životního prostředí, znečišťováním ovzduší, půdy a vody; hledá postupy pro tvorbu optimálního životního prostředí člověka a pro ochranu přírody. Ekologie krajiny spolupracuje s geografií, úzce souvisí s ekonomií a využívá poznatky aplikované ekologie; sleduje krajinu jako jednotný územní celek sestávající ze souboru ekosystémů a veškerých lidských aktivit. Jejím úkolem je sladit ekonomické aktivity s typem krajiny.

Související hesla