Geografie

, zeměpis – věda na rozhraní mezi přírodními a společenskými disciplínami zabývající se krajinnou sférou a vzájemnými interakcemi mezi přírodním prostředím a lidskou společností v prostoru a čase. Geografie sleduje pravidelnosti a zákonitosti v teritoriálním rozmístění prvků a jevů s důrazem na vztahy mezi jednotlivými subjekty. Mezi základní geografické principy patří hierarchie a řádovost. Geografie zahrnuje fyzickou geografii (zabývající se charakteristikami a procesy v přírodní části krajinné sféry) a socioekonomickou geografii (zabývající se studiem lidských aktivit v územním průmětu a jejich interakcí s přírodním prostředím) a řadu subdisciplín (geomorfologie, pedogeografie, geografie průmyslu, obyvatelstva, kulturní geografie ap.) . Určitou syntézu představuje regionální geografie; za součást geografie se většinou považuje i kartografie. Geografie hrála významnou roli ve starověku i středověku při objevování nových území. Dříve měla převážně popisný a encyklopedický charakter, v současnosti je důraz kladen na příčinnost, vztahovost a stanovení zákonitostí územního rozložení geografických jevů a jejich změn. Výrazným trendem posledních desetiletí je pronikání matematických a počítačových prvků, důraz na sociologické jevy a zejm. provázanost s otázkami životního prostředí.

Související hesla