Empirismus

, z řeckého empeiría - zkušenost; filozofický názor, že poznání je založeno pouze na zkušenosti. Ze zkušenosti se odvozují nejen předměty a obsahy našeho poznání, ale i principy poznání. Opak racionalismu. Viz též senzualismus, J. Locke, G. Berkeley, pozitivismus.

Ottův slovník naučný: Empirismus

Empirismus, povšechně řečeno, jest náhled, dle něhož všechno naše poznání vyplývá jedině z pouhé zkušenosti, jakoby nechtěl zříti druhého činitele, jímžto daná látka smyslná se obdělává; popírá tudíž vědění, pokud by vybočilo z hranic skutků bezprostředně daných. Empirismus chce přestati na surových plodech duševního mechanismu. »Kdo by tuto zásadu zcela a přísně zachovával, nedostihl by nikdy jména filosofa, jež po každé jen myšlením a výtěžky odtud dobytými se zjednává. Jest sice čistých empiristů dost, avšak tito nemluví o empirismu; kdo dotčenou zásadu vyslovil, již počal myslitį (Herbart III., 194). Empirismusjest východiskem a podstavou všeho přemýšlení, ale ku poznání pravdy též třeba povznésti se nad danou látku zkušenosti. Tím se poznatky rozmnožují v jinou stranu a pouhý empirismus tu sám ovšem nevystačí, nemoha býti celou soustavou filosofickou. Nicméně předstírá a snaží se býti čistým empirismem, ale chtě nechtě přibírá rationalistické živly, tedy znečišťuje sebe, a to tím více, čím raději by se stal filosofickou soustavou. I povstávají ještě různé směry uvnitř empirismu samého, tvary jeho jinak nazvané, na př. sensualismus, naturalismus, positivismus a p. Důsledně pak ovšem dochází až k pochybování o rationální povaze mathematiky a pokládá ji za vědu zkusnou, jejížto poučky také dlužno verifikovati smyslnou zkušeností; tak se vyrodil pomysl o mathematice empirické, »induktivní« a podle toho vzorec mathematický vůbec byl by asi téhož rázu jako vzorec empirický. Empirismus obyčejně ohlašoval se jakožto odpor proti přehmatům rationalismu, když myšlení v rozmachu dalo se unésti k opovážlivým zvěstem a strojilo pomysly, které ani skutečností ani důvody rozumovými podepřeny nebyly. Jen že zase při této své snaze překročil pravý střed a upadal v krajnost druhou; pro výstřelky spekulace zatratil spekulaci vůbec a neznamenal, že hlavní princip jeho, držeti se jen zkušenosti, přece zase jest výtěžkem spekulace a hranice zkušenosti pouhé sám přestupuje. O různých tvarech empirismu vypravuje dějepis filosofie; společná jich všech signatura jest, že popírají vrcholní nauku filosofickou, totiž metafysiku. Dd.

Související hesla