Greenwich

, městský obvod ve východní části Londýna s bývalou astronomickou observatoří (od 1675), přes kterou prochází tzv. greenwichský poledník, zvolený v roce 1884 za nultý poledník. Observatoř, rozsáhlý park a historické památky ze 17. a 18. stol. (např. kostel Royal Naval College postavený ve stylu tudorovské gotiky, Queen’s House aj.) jsou od roku 1997 součástí světového kulturního dědictví UNESCO.

Ottův slovník naučný: Greenwich

Greenwich: Greenwich, předměstí londýnské na záp., s hlav. městem úplně souvisící, rozkládá se na pr. břehu Temže, 9.6 km od London Bridge, náleží politicky ke hrabství kentskému a má 57.240 obyv. (1891, jako obvod volební 78.167 ob.). Greenwich jest světoznám bývalým hospitálem pro vysloužilé námořníky a hvězdárnou. Hospitál stojí na místě paláce zbudovaného r. 1433 vévodou Gloucesterem, ve kterém narodili se Jindřich VIII., jeho dcery Marie i Alžběta a kde zemřel Eduard VI. Byv stržen za republiky a r. 1667 od Karla II. aspoň částečně obnoven, určen jest posléze palác tento r. 1694 Vilémem III. za invalidovnu námořníků a r. 1705 svému účelu odevzdán, načež ústav tento za královen Marie a Anny ještě rozšířen. Zdvihá se na terasse (270 m dlouhé) nad řekou a skládá se ze 4 paláců, obmykajících čtverec, jehož jedna strana měří 82 m. Na prostranství tomto vypíná se mramorová socha krále Jiřího II. od Rysbracka, na terasse pak směrem k Temži vztyčeny jsou 2 žulové obelisky, jeden na památku franc. námořního důstojníka Bellota, jenž zahynul na výpravě vyslané k vyhledání Franklina, druhý věnován jest vojínům padlým r. 1863 – 64 na Novém Zealandě. Oba severní paláce, přiléhající k řece a zvané King Charles Building (obsahuje bohatou knihovnu) a Queen Anne Building (v iónském slohu), jsou skrovnějších rozměrů (58.8 m délky); naproti tomu oba jižní, King William's Building a Queen Mary’s Building, měří 88 m a korunovány jsou mohutnými kupolemi do výše 40.9 m. Původci této skupiny budov jsou Inigo Jones a Christopher Wren. Až do r. 1865 přebývalo v rozsáhlých místnostech zdejších na 3000 námořníků; avšak t. r. změněna soustava zaopatřování jejich v ten způsob, že všichni dostávají pensi ze zvláštního fondu a mohou žíti kdekoli po Anglii, hospital pak věnován účelu jinému. Bývalá »Painted Hall« (32 m dl., 17 m šir., 17 m vys.) v King William's Building zdobena jest vzácnými malbami nástěnnými a nástropními od Jamesa Thornhilla a obsahuje nyní námořní galerii (Naval Gallery) s podobiznami slavných plavců všech národů, obrazy námořních vítězství angl. se sochami a poprsími námořních hrdin a mnohými jinými památkami; mezi nimi zaujímají přední místo památky po Nelsonovi, jehož smrt jest znázorněna také basreliefem nade vchodem paláce. V obou palácích severních nachází se proslulé museum námořní s modely starších lodí a zbytky polární výpravy Franklinovy. Celé jedno křídlo jest věnováno námořní akademii (Royal Naval College) pro vzdělání důstojnictva lodního, k ní pak druží se ústav pro zaopatření a bezplatné vyučování námořnických dítek (Royal Naval School). Ve vedlejší budově umístěna jest nemocnice pro námořníky všech zemí (Seamen's Hospital), jež sem byla přeložena r. 1865 z býv. válečné lodi »Dreadnought«, zakotvené v Temži. Za budovami těmito šíří se na jih proslulý Greenwichský park (s nádhernými kaštany a jilmy), založený Le Nôtrem za Karla II. a zabírající 76 ha. Na návrší v tomto parku, 55 m nad Temží, zbudována jest světoznámá národní hvězdárna anglická (The Royal Observatory), založená Karlem II. r. 1675 na 51° 28´ 38.2˝ s. š., opatřená výtečnými přístroji a podřízená správě admirality. Poledník její platí nejen Angličanům, nýbrž mimo skrovné výjimky (Francie, Spoj. Obce severoamerické, Rusko) celému světu za hlavní; nachází se 17° 39' 51" vých. od Ferra a 2° 20' 9" záp. od Paříže. Každodenně o 10. hod. a v 1 hod. ustanovuje se tu normální čas a sděluje se telegraficky všem důležitějším stanicím. Veliký význam v učeném světě mají vědecké publikace této hvězdárny. Z terassy před ní otvírá se rozsáhlá vyhlídka na Londýn, Temži a kraj jižně od Temže. Jižně od parku greenwichského šíří se t. zv. »černá ladæ (Blackheats.) Greenwich má četné chrámy, z nichž jeden jest dílem Wrenovým (z r. 1718), literární ústav, 2 nemocnice, loděnice, raffinerii oleje, továrny na lučebniny, slevárny, železárny a strojírny, závod pro výrobu telegrafických přístrojů, cementárny a továrny na výrobu umělého hnojiva. Spojení s Londýnem po koňské dráze, železnici i parnících jest velmi čilé. Od dubna do srpna jest Greenwich oblíbeným výletním místem obyvatelstva londýnského. Srv. L'Estrange, The palace and the hospital, or chronicles of Greenwich (Londýn, 1885, 2 sv.).

Související hesla