Liturgika

, obor, zabývající se liturgií; zahrnuje teologii liturgie (zkoumající biblický a obecně náboženský základ liturgie), dějiny liturgie a praktickou liturgii, která je spíše didaktickou disciplínou než badatelským oborem (zabývá se liturgickými reáliemi, liturgickými předpisy a nácvikem liturgie v praxi).

Ottův slovník naučný: Liturgika

Liturgika (z řec.) jest soustavné vylíčení liturgie; tím, že pojednává soustavně o liturgii jako o celku, liší se od každého jiného pojednání o liturgii, zejména od rubricistiky, která dává sice návod, jak se mají konati od kněží jednotlivé úkony bohoslužebné, ale nezabývá se duchem neb ideami, jichž výrazem jsou formy liturgické. Někteří pokládají liturgiku za vědu samostatnou, jiní správněji za odvětví bohosloví pastýřského. Dle rozdělení nyní skoro obecně přijatého dělí se liturgika na čásť všeobecnou a na čásť zvláštní. V části všeobecné jedná o idei a podstatě bohoslužby, o účelu bohoslužby, o potřebě a vlastnostech liturgických forem, jakož i o těch bohoslužebných jednáních, formách a věcech zvláště, které se objevují v celé liturgii. V části zvláštní jedná o bohoslužebném řádě mše sv., církevních hodinek, svátostí a svátostin, jakož i o slavení církevního roku, kterýžto oddíl však kladou někteří do části obecné. Z liturgik v české řeči vydaných jmenovati sluší: Pravidlo služebnosti církevních od kněze Tobiáše Závorky (1607); Výkladové sv. ceremonií, řádů, svátku... seps. r. 1772 a vyd. od Ferd. Seeliska (Hradec Král., 1774); Jana Chmela Ohlášení svátků a slavností po celý rok (Praha, 1780; rozšířené od Jos. Čeňka z Vartemberka v Hradci Králové, 1823); Vysvětlení katolickocírkevních obyčejů a slavností pro školní mládež, seps. Jan V. Veselý, Praha, 1840; Katechismus o sv. obřadech církve katolické od Ant. Vojt. Hnojka (t., 1846, 2. rozmnož. vyd. 1855); Liturgika čili Vysvětlení služeb Božích a obřadů sv. katolické církve od Innocencia Ant. Frencla, jež vyšla v několika vydáních; Liturgika, kterou sestavil Bohum. Hakl (Praha,1895) a různé školní. Sa.

Související hesla