Rubens Peter Paul

, vlámský malíř; typický představitel baroka. 1600 – 08 působil v Itálii, od roku 1608 v Antverpách (dvorní malíř arcivévody Albrechta Rakouského). 1622 – 25 působil v Paříži (Medicejský cyklus, kartóny pro gobelíny aj.). Od roku 1628 činný jako diplomat v Anglii, Nizozemsku a ve Španělsku. Po roce 1630 realizoval řadu objednávek obrazů, nástěnných dekorací a kartonů pro gobelíny. Spojoval domácí tradici s benátskou malbou (Tintoretto), ovlivněn Raffaelem, Michelangelem, Leonardem, Correggiem i antikou. Dospěl k osobitému stylu s výraznými světlými tóny a plasticitou v dynamické kompozici. Odmítl dobový tmavý podklad, zavedený benátskými malíři, a vrátil se k světlému vlámskému křídovému podkladu. Maloval rychlými a dlouhými tahy širokým štětcem v bohatých barevných škálách. Vzhledem k rozsáhlosti jeho tvorby dokončovali obrazy často učedníci a pomocníci (jeho zástupcem A. van Dyck). Autor historických, náboženských a mytologických námětů (Vztyčení kříže, Poslední soud, Únos dcer Leukippových aj.), krajin (Krajina s duhou, Zámek Steen), žánrů, portrétů (Rubens s Isabellou Brandtovou, Podobizna Heleny Fourmentové v kožichu) a loveckých obrazů. Váznamně ovlivnil mnoho současníků i následovníků.

Ottův slovník naučný: Rubens Peter Paul

Rubens: Peter Pavel, nejslav. malíř vlámský (* v červnu 1577 podle shodujících se zprav v Siegenu v Nassavsku – † 30. květ. 1640 a pochován v kostele sv.Jakuba v Antverpách). Jeho otec Jan Rubens byl právník a přísedící soudu v Antverpách a uchýlil se r. 1568 před pronásledováním náboženským (náleželť k reformovaným protestantům) do Kolína n.R. a r. 1573 do Siegenu. R. 1578 bylo mu dovoleno vrátiti se do Kolína, a zde zemřel r. 1587. Jeho vdova Marie Pypelincxová, vrátila se s dětmi do Antverp Rubens navštěvoval v tomto městě po tři léta školy latinské a stal se r. 1590 pážetem u hraběnky Lalaingové, podle všeho v Oudenaarde. Záhy oddal se malířství: navštěvoval atelier Tobiáše Verhaechta, krajináře dosti bezvýznamného, pak se učil v l. 1592 - 96 u Adama van Noorta a další čtyři roky u Ottona Veniusa. Dne 9. květ. 1600 vydal se na cestu do Italie. V Benátkách ujal se ho mantovský vévoda Vincenzo Gonzaga, s nímž Rubens odjel do jeho residence. Od měsíce července 1600 až do pros. 1608 Rubens byl vévodovým miláčkem. V létě 1601 odešel do Říma, aby pro svého příznivce kopíroval obrazy podle slavných maleb mistrů renaissance. V Římě arcivévoda Albrecht, místodržitel Nizozemska, objednal u Rubense tři oltářní obrazy pro kapli sv. Heleny v kostele Sta Croce in Gerusalemme. V dubnu r. 1602 Rubens vrátil se do Mantovy, a poslán vévodou v březnu 1603 do Španělska, aby odevzdal králi Filipu III. dary vévodovy. V únoru r. 1604 byl opět v Mantově a provedl tři veliké malby: Svatá Trojice, jíž se klaní vévodská rodina, Proměnění Páně a Křesť Páně pro jesuitský chrám v Mantově. Na sklonku r. 1605 až do června 1607 Rubens dlel v Římě, znovu od r. 1608. Ale v říjnu t. r. obdržel zprávy o chatrném zdraví své matky a vydal se na cestu do Antverp. Když v prosinci 1608 tam dostihl, byla matka jeho již mrtva. V Římě Rubens seznámil se s malbami slavných mistrův italských, ale maloval též podobizny a komposice mythologické i náboženské, tak za posledního svého pobytu Sv. Řehoře s jiným i svatými pro kostel Chiesa Nuova. Tento obraz zdobil později kapli, kde matka Rubensova byla pochována, nyní nachází se v museu v Grenoblu. Dne 3. říj. 1609 Rubens oženil se s dcerou radního sekretáře Isabellou Brantovou. Měl s ní tři dítky, dceru a dva syny. Vystavěl si v Antverpách úhledný a pohodlný dům, v němž měl své veliké atelier a skvostné sbírky starožitnické. Byl již slavným umělcem a zahrnován objednávkami. Pro kathedrálu antverpskou maloval r. 1610 Vztyčení kříže a r. 1612 Snětí s kříže (v menším měřítku opakované malby v museu antverpském). Také r. 1610 provedený obraz značných rozměrů Klanění sv. tří králů přišel do Španělska a nachází se v museu Prado v Madridu. Z r. 1614 pocházejí: Cudná Zuzana (národní museum ve Štokholmě); Útěk do Egypta (v Kasselu); Venuše (v Antverpách). R. 1615 Rubens dokončil trojdílný obraz, líčící příběh s Nevěřícím Tomášem, na němž jsou podobizny Mikuláše Rockoxe a jeho choti, pro kostel františkánů. Z téže doby jsou: menší komposiční varianta Posledního soudu; Uvržení zatracenců do pekel; Esau a Jakub; Ježíš a čtyři kajícní hříšníci; Ovocný věnec (vesměs v mnichovské pinakothece); Klanění sv. tří králů (v Brusselu); Ukřižovaný (v Louvru); Snětí s kříže (musea ve Valenciennes a v Lille); Sv. František z Assisi (taktéž v Lille); Umučení sv. Jiří (v Bordeaux); Návrat Dianin s lovu (Drážďany); Meleager a Atalanté (Kassel); Perseus a Andromeda; Neptun a Amphitrité (Berlin); Honba na kance (Marseille); Honba na hrochy a krokodily (Augšpurk); Perseus osvobozuje Andromedu a Silenův triumf (v Ermitáži petrohradské). R. 1617 maloval Bičování Krista pro chrám sv. Pavla v Antverpách, r. 1618 velikou a mocně působící komposici Posledního soudu (v mnichovské pinakothece); Prorok Daniel v jámě lví (v majetku vévody Hamiltonského); Opilý Silen (mnichovská pinakotheka); Deciovo hrdinství (6 obrazů v galerii Liechtensteinské ve Vídni); Bohatýr ověnčen bohyni vítězství (v Kasselu). Od února 1618 až do srpna 1619 Rubens pracoval o trojdílné malbě Zázračný lov ryb pro marianský chrám v Mechelnu (Malines). Pro kostel sv. Jana v tomto městě provedl jako hlavní obraz triptycha Klanění sv. tří králů (dokončil 27. břez. 1619). Z r. 1619 pochází Bitva Amazonek (v pinakothece mnichovské). V první polovině r. 1620 Rubens dohotovil obraz Narození Páně a Seslání Ducha Sv. pro jesuitský kostel v Neuburce, a to na objednávku falckraběte Wolfganga Viléma, jenž nedávno před tím pro tentýž kostel dal malovati Poslední soud (všechny tři malby nyní v Mnichově). Z téže doby pocházejí dále: Nanebevzetí P. Marie (v Brusselu), Sv. Dominik a František, zachranitelé světa (v Lyoně); Svatý Štěpán (triptychon, nyní ve Valenciennes); Zázrak sv. Ignáce pro chrám San Ambrogio v Janově; Zázrak sv. Františka Xav. a Zázrak sv. Ignáce (nyní oba ve Vídni, oba původně určeny pro jesuitský kostel v Antverpách). Pro veliký a skvěle vyzdobený tento kostel počal Rubens 29. břez. 1620: 39 nástropních maleb a obraz pro hlavní oltář, kteráž díla měla do roka býti dodána. Malby tyto zničeny byly požárem z 18. čce 1718. Z r. 1619 datuje se Poslední přijímání sv. Františka z Assisi, a z r. 1620: Ukřižovaný, dvě slavná díla, nyní v antverpském museu. Značný počet a důležitost maleb provedených za 12 let po návratu z Italie do Antverp dokazují, že jméno Rubensovo rychle proslulo nejen v jeho vlasti, ale též za hranicemi. Bylť již tehda Rubens umělec nad jiné váženy a slavný. Královna-matka Marie z Medici povolala Rubensa v lednu r. 1622 do Paříže, aby v paláci Luxembourgském, jejím nákladem zbudovaném, provedl výzdobu sálu malbami, jimiž by ona sama byla oslavována. Tři léta pracoval Rubens o 24 velikých obrazech a v lednu r. 1625 odcestoval do Paříže, aby své práce na místě upravil. Malby tyto, znázorňující život Marie z Medici od narození až po smíření se synem Ludvíkem XIII. r. 1620, chovány v obrazárně v Louvru, 18 náčrtů k nim ve staré pinakothece v Mnichově. Rubens obdržel další zakázku pro Louvre, měl vymalovati jiný sál s výjevy ze života Jindřicha IV. Pracoval o těchto dílech s přestávkami r. 1628 a 1630, ale druhá řada tato zůstala nedokončena Dvě velkolepé skizzy chová obrazárna v Uffiziích ve Florencii. R. 1622 král Ludvík XIII. objednal u Rubense 12 nákresů ke kobercům, na nichž zobrazeny skutky Konstantina Velikého. Z tohoto období sluší uvésti: Sv. Rochus, patron morem onemocnělých, pro chrám sv. Martina v Alost (1623 neb 1624); Sv. Bavo pro kathedrálu v Gentu (1624); Klanění sv. tří králů (1624, museum v Antverpách); Nanebevzetí B. P. Marie (1626, obraz na hlavním oltáři v antverpském velechrámě) a 15 velikých kartonů (nákresů) z r. 1627, podle nichž arcivévodkyně Isabella dala tkáti koberce pro klášter klarisek v Madridu. Tato umělecká činnost nebránila Rubensovi, aby se též neuplatnil jako muž velikého světa, jako politik a diplomat. Již dříve byl vyslancem vévody mantovského na dvoře španělském, nyní znovu se osvědčil jako obratný diplomat. V l. 1623 až 1625 vyřizoval pro infantku Isabellu rozličné záležitosti, r. 1627 vyjednával na popud vévody Buckinghamského v Brusselu s angl. agentem Balth. Gerbierem o smluvení míru mezi Karlem I., králem anglickým, a Španělskem. Na základě těchto předchozích úmluv Rubens povolán v srpnu r. 1628 ke králi španělskému do Madridu, aby obdržel konečné rozkazy. S těmi pak odebral se do Londýna, kde dlel od června 1629 až do března 1630 a dokončil jednání o mír, který učiněn v listopadu 1630. V Madridě Rubens maloval četné podobizny členů král. rodiny (nyní v museu madridském); v Londýně portraitoval rodinu Gerbierovu a jako dar pro krále Karla I. namaloval Minervu chránící Mír proti Válce. Vrátiv se z Londýna, 6. pros. 1630, Rubens oženil se po druhé a jeho druhá manželka Helena Fourmentová či Formanová obdařila ho 5 dítkami. R. 1630 – 32 pracoval na rozkaz infantky Isabelly o krásném trojdílném obraze Sv. Ildefonsa pro kostel sv. Jakuba v Brusselu (nyní ve Vídni). R. 1630 – 35 prováděl pro anglického krále malby v hodovní síni zámku Whitehallského. R. 1632 dokončil obraz Večeře Páně pro chrám sv. Rombalda v Mechelnu (Malines, nyní v Miláně). Z téže doby jsou: Tomyris a Cyrus (v Louvru); Zajetí Samsona (v Mnichově). V l. 1634 a 1635 komponoval slavnostní bránu pro kardinála-infanta Ferdinanda v Antverpách (skizzy k tomu v Ermitáži petrohradské). Pro španělského krále zhotovil v době od r. 1635 až 1636 do loveckého zámečku Torre de la Parada u Madridu více než 50 obrazů, komposicí podle Ovidových Metamorphos. Pro krále Filipa IV. Rubens vytvořil v posledních letech svého života několik obrazů mvthologických (nyní v madridském museu Prado). Z nejhlavnějších prací této doby jsou: Klanění sv. tří králů (1634. sbírka vévody Westminsterského); Bat-šébá (dražďanská galerie); Vraždění dítek v Béthléhemě (v Mnichově); Vlámské posvícení (v Louvru); Umučení sv. Livina (v Brusselu); Únos Sabinek (v Nationalgallery v Londýně); Ježíš kříž nesoucí (1637, v Brusselu); Nanebevzetí B. P. Marie (v obrazárně kn. Liechtensteina ve Vídni); Ukřižování Petrovo (v kostele sv. Petra v Kolíně n. R.); Venušina zahrada (v Madridě); Umučení sv. Tomáše a Sv. Augustin (dříve v kostele sv. Tomáše na Malé straně v Praze, nyní v Rudolfině), a řada krajin. Na oltář kaple, kde hrob jeho se nachází, Rubens určil obraz, který maloval krátce před svou smrtí. Je to dílo skvělé, tak řečená Santa conversazione. R. 1840 postaven Rubensovi v Antverpách pomník podle modelu W. Geefse v bronzu litý.

Rubens byl malíř nadmíru pracovitý, snad nejplodnější tvořitel všech věků. Jen provedených obrazů známe na 1200, mimo to však jsou v galeriích četné malby drobnější, průpravné studie, skizzy atd. vlastní rukou jeho malované. V Praze se nacházející dva oltářní obrazy Smrt sv. Tomáše a Sv. Augustin na břehu moře byly z kostela sv. Tomáše přeneseny do obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění v Rudolfině. Jsou nyní očištěny od mnohaletého prachu a sazí, tak že barevný půvab jejich znovu oživl. Několik menších náčrtků, směle barvou nahozených, je též v Rudolfině, v oddělení sbírky Hoserovy. Dále chová obrazárna hrab. Nosticů skvělou podobiznu španělského generála, podle údajů Spinoly, v životní velikosti po kolena provedenou a se známou virtuositou malovanou. Tamtéž ukazuje se veliká studijní hlava starce jako dílo Rubensovo. V obrazárně p. Hoška z Milheimu nachází se rovněž studie hlavy staršího muže s dlouhými vlasy, ověřená práce Rubensova. Max Rooses uznal ji za předběžnou práci k obrazu Klanění sv. tří králů v Mechelnu (Malines), malovanou as r. 1611-12. Obraz v Mechelnu dokončen byl r. 1619, Ovšem za pomoci žákův a soudruhu Rubensových, jako většina rozměrnějších maleb oltářních a mythologických, kdežto studie, jako tu, jež jest v majetku p. Hoška, maloval mistr sám. Také v obrazárně p. cís. rady J. V. Nováka jest náčrt hlavy mužské, z ruky Rubensovy pocházející. Takto vzrostla by řada maleb Rubensových na číslici přímo neuvěřitelnou, ale sluší pamatovati na způsob provádění větších objednávek u mistrů tak slavných, jako Rubens Mistr komponoval dílo, zhotovil návrh čili náčrtek, připravil několik studii (hlavy, těla) a pak svěřil nakreslení a podmalování svým pomocníkům. Za jeho dozoru prováděli tito obraz někdy až na poslední retuše, pak chopil se mistr sám štětce a poopravil, doplnil, přeměnil, oč mu šlo. Podobizny maloval cele svou rukou, ale také tu architektury v pozadí, draperie atd. prováděli jiní, na př. Hendrick Steenwyk st. Snyders vmaloval do krajin i figurálních komposici zvířata, Wildens opět krajiny, Jan Brueghel květiny. Takovými pomahači byli ještě Pavel de Vos (zvířata), Lukáš van Uden (krajiny). Nejslavnějším žákem Rubensovým byl Antonín van Dyck, pak bývají jmenováni Cornil Schut, Abraham van Diepenbeeck, Th. van Thulden, Frasmus Quellinus, Jan van den Hoeck, Jan Thomas van Ypern, Ant. Sallaert, Frant. Wouters, Deodat del Monte, Viktor Wolfvoet. Zároveň dal Rubens podnět k založení školy ryjecké. Nakreslil několik set komposicí určených pro reprodukci mědiryjeckou a sloužících za illustrace knih vydaných jeho přítelem Baltazarem Moretem. Také reprodukování jeho slavných obrazů zaměstnávalo značný počet ryjců, z nichž prosluli L. Vorsterman, bratří B a S. van Bolswert, P. Pontius, P. de Iode, Corn. Galle, Nic. Ryckemans, Jan Witdoeck, G. Panneels, Christ. Jegher. Na stavitelství své vlasti měl Rubens vliv a razil cestu slohu barokovému, poněkud obhroublému, jehož byl milovník. Též vydal nejpřednější palácové stavby janovské v půdorysech a pohledech pod názvem Palazzi antichi di Genova (Antverpy, 1622, 2 sv., 139 rytin). Rubensův vliv na soudobé umění vlámské byl velmi značný. Po celé století následovalo jeho příkladu, hledíc sobě eklekticismu, k němuž Rubens dospěl prostudováním mistrovských obrazův italských klassiků renaissančních. Ale zdravý realismus jeho, jemu vrozený, nedal mu vybočiti do planého napodobování, a koloristní nadání jeho vyvinulo se k barvitosti toho času netušené. Švih jeho komposice, lehkost tvoření, skvělost barev učinily Rubense světovým. Vyznal se ve všech odborech svého umění, maloval stejně mistrně podobizny i krajiny, historické příběhy i výjevy z Písma svatého, allegorie, zvířata, lovecké scény atd. Miloval sílu, lesk, život kypící, a tak též jeho svatí, jeho nymfy a bohyně jsou vždy postavy zdravím a silou kypící. Vlaši podnes vzpomínají jeho kyprých ženských těl. Rubensovy bionde grasse (tučné blondýnky) jsou u nich příslovečné.

Literatura. Životopis Rubensův sepsaný jeho synovcem Filipem Rubem, Vita P. P. Rubenii, vydán byl bar. z Reiffenberku; A. van Hasselt, Histoire de Rubens (Brussel, 1840); Gachet, Lettres inédites de Rubens (t., 1840); Gachard, Particularités et documents inédits sur Rubens (t., 1842); A. Michiels, Rubens et l'école d'Anvers (Pař., 1854, 4. vyd. 1877); Sainsbury, Original unpublished papers illustrative of the life of Rubens (Lond, 1859); Bakhuysen van den Brink, Les Rubens ŕ Siegen (Haag, 1861); Baschet, Rubens peintre de Vincent Ier de Gonzague (»Gazette des Beaux Arts«, 1866-68); Kinkel, P. P. Rubens (Basilej, 1874); Cruzada Villaamil, Rubens diplomatico espańol (Madr., 1874); Génard, P. P. Rubens (Antverpy, 1877); Gachard, Histoire politique et diplom. de Rubens (Brussel, 1877); Hymans, Histoire de la gravure dans l'école de Rubens (t., 1879): Ad. Rosenberg, Rubensbriefe (Lip., 1881); Göler von Ravensburg, Rubens und die Antike (Jena, 1882); Rooses, Rubens en B. Moretus (Antverpy, 1884); t., L'oeuvre de Rubens (t., 1886-92, 5 sv., 360 vyobrazení); Correspondance de Rubens et documents épistolaires concernant sa vie et ses oeuvres, sv. I., 1600-08 (vydal Ruelens, t., 1887 sl.); Rosenberg, Der Kupferstich in der Schule und unter dem Einfluss des Rubens (Víd., 1888); t., P. P. Rubens (v »Zeitschrift für bildende Kunst«, Lip., 1894); F. Basan, Catalogue des estampes gravées d'aprčs Rubens (Pař., 1767); Schneevoogt, Catalogue (Haarlem, 1873); J. Smith, Catalogue raisonné of the works of the most eminent Dutch, Flemish and French painters, val. II. (Lond., 1830); A. von Hasselt (v uvedeném životopise seznam prací Rubensových); A. Michiels, Catalogue des tableaux et dessins de Rubens (Pař., 1854). F. H-s.

Související hesla