Urbanizace

, proces, ve kterém dochází k relativnímu i absolutnímu růstu velikosti měst. Urbanizace je úzce spojena s procesy industrializace a demografické revoluce, s vědeckotechnickým rozvojem a ekonomickou úrovní státu či oblasti. Je provázena významnými sociálními změnami, které souvisejí s přechodem od společnosti tradiční ke společnosti moderní. Spolu s koncentrací obyvatelstva do měst dochází i ke koncentraci výroby, služeb, funkcí apod. a ke strukturálním změnám ve výrobních procesech. Urbanizace přináší i rozsáhlé sociální změny a pronikání městského způsobu života do celého osídleného prostoru. Proces urbanizace má několik fází; nejprve příliv obyvatel do všech městských center, poté zejm. do největších měst. Po nasycení nastává suburbanizace, někdy až deurbanizace (snižování počtu obyvatel na administrativním území městských sídel). – Velká města sice existovala již ve starověku, ale urbanizace ve velkém měřítku se objevila až od začátku průmyslové revoluce (konec 18. stol.). V počátečních fázích byla industrializace hnací silou urbanizace, avšak v současných rozvojových zemích je příliv obyvatel do měst dán především relativním přelidněním zemědělských oblastí. Ve vyspělých zemích se již podíl městského obyvatelstva výrazně nezvětšuje (v některých zemích dosáhl i přes 80 %, např. ve Spojeném království, v Německu, v Austrálii); naproti tomu v řadě rozvojových zemích Afriky a Asie je stále pod úrovní 30 %.

Související hesla