Etnografie


1. kulturně historická vědní disciplína zabývající se některými aspekty lidské kultury (hmotná kultura, sociální vztahy, náboženství, obyčeje). Alternativně nazývána národopis;
2. metoda sociální antropologie (sběr a uspořádání dat);
3. v bývalém SSSR a do jisté míry i v dalších socialistických zemích společenskovědní obor zabývající se komplexně studiem lidských kultur a v tomto ohledu v podstatě totožný se sociální antropologií. Viz též etnologie, folkloristika, sociální antropologie.

Související hesla