Starověké Řecko

, období od zániku mykénské kultury do rozpadu římské říše. Ve 12. stol. př. n. l. do Řecka přišla vlna Dórů, kteří vytlačili původní obyvatelstvo na maloasijské pobřeží, Kypr a Krétu. Tento proces přinesl definitivní rozklad mykénské kultury a období úpadku. V archaickém období (8. – 6. stol. př. n. l.) se začala utvářet řecká polis, ve které se rychle rozvíjely řemeslo a obchod. V důsledku hospodářského rozvoje začala velká řecká kolonizace, během níž vznikaly dceřiné osady v celé oblasti Středozemního moře. Politicky zůstalo Řecko rozdrobené do městských států s různým státním zřízením (aristokratická vláda, demokracie, oligarchie, tímokracie, tyrannis). Na obranu zájmů jednotlivých městských států vznikaly spolky (peloponéský spolek, athénský námořní spolek). V 6. stol. př. n. l. dosáhly největšího rozkvětu maloasijské městské státy (Mílétos, Efesos), které však byly v pol. 6. stol. př. n. l. podmaněny Persií. Pokus Peršanů ovládnout samotné Řecko byl odražen v řecko-perských válkách. V 5. stol. př. n. l. dosáhlo Řecko největšího kulturního, hospodářského a politického rozkvětu. Nejmocnějšími státy byly Athény a Sparta. Jejich vzájemný střet v peloponéské válce přinesl nejen porážku Athénám, ale i postupný úpadek celého Řecka. Na zač. 4. stol. př. n. l. se dostaly do popředí Théby, které 371 – 362 př. n. l. porazily Spartu a staly se nakrátko řeckým hegemonem. V průběhu třetí svaté války se podařilo makedonskému králi Filippu II. Makedonskému získat vliv v Řecku. Filippos II. Makedonský v roce 338 př. n. l. porazil v bitvě u Chairóneie spojené athénské a thébské vojsko a 337 př. n. l. zřízením korintského spolku získal kontrolu nad většinou řeckého území. V helénistickém období ztratilo Řecko své významné postavení ve prospěch říší diadochů a bylo pod nadvládou Makedonie. Pouze město Korint bylo důležitým obchodním centrem, politickou roli hrál achajský spolek a aitólský spolek. Po porážce v makedonských válkách se začala prosazovat římská moc v Řecku. Římané v roce 148 př. n. l. ovládli Makedonii a podrobení Řecka bylo dokončeno 146 př. n. l. vyvrácením Korintu. Římané na území Řecka vytvořili provincii Achaiu.

Související hesla