Elbląg

, město v severním Polsku nedaleko ústí řeky Visly do Baltského moře; 129 000 obyvatel (1997). Průmysl strojírenský, textilní. Říční přístav. – Elbląg založen 1237. 1642 – 48 zde pobýval J. A. Komenský.

Ottův slovník naučný: Elbląg

Elbląg [-long], něm. Elbing, město v Záp. Prusích, ve vlád. obv. gdanském, při stejnojmenné řece, výtoku to jezera Druženského (Drausen), průplavem spojené s vých. ramenem Visly, Nogatem. Elbląg má 41.576 obyv. (1890) a znamenitý průmysl: stavby lodí válečných a torpédových, železářství. strojírny, zvláště parních strojů, lokomotiv, železničních vozů a strojů hospodářských, továrny na plachtovinu, tabák, mlýny a pily, plynárnu, cukrovary. Obchod hlavně s výrobky místními, s obilím, dřívím, rybami, dobytkem podporován jest pravidelným spojením parníkovým s Gdanskem a Královcem a pruskou státní drahou, Elbląg tvoří městský okres. má příslušné úřady, zemský soud, hlavní berní úřad, filiálku říšské banky, 5 evang., 1 katol. a 2 mennonitské kostely, gymnasium (zal. r. 1536), reál. gymnasium, vyšší dívčí školu se ženským učitelským seminářem, ústav pro hluchoněmé sirotčinec, museum, bibliotéku, špitály a j. Hrad Elbląg založil r. 1237 řád německých rytířů. V podhradí jeho usadili se kolonisté z Lubeku, kteří r. 1246 obdrželi lubecké právo městské a členem Hansy se stali. R. 1454 trhl se Elbląg od řádu a přidal k říši Polské, k níž patřil s malými přestávkami až do r. 1772, kdy dostal se Prusku. Pro Čechy Elbląg tím jest pamětihoden, že v něm v l. 1642 – 48 žil Jan A. Komenský. – Elblagský kraj venkovský čítá na 607 km2 a 37.610 obyv. (1890). Srv. Fuchs Geschichte d. Stadt Elbing; Rhode, D. Elbinger Kreis. Pp. Dodatky Má 55 627 obyv. (1905). Vynikající loděnice a strojovna Schichauova zaměstnává na 3500 dělníků. Do přístavu elblagského vepluly r. 1901 104 mořské lodi o 21.168 t a vyplula 101 o 20.688 t.

Související hesla