Isidor ze Sevilly

, latinský teolog a kronikář; arcibiskup v Seville. Jeho nejvýznamnějším dílem jsou Origines sive Etymologiae (Počátky neboli Etymologie), dvacetidílná encyklopedie tehdejšího vědění. V Chronikon (Kronika) přinesl stručný přehled obecných dějin. Autor kroniky Historia de regibus Gotorum, Vandalorum et Suevorum (Historie království Gótů, Vandalů a Svébů), zahrnující dobu v letech 253 – 625, přírodovědného spisu De rerum natura (O přirozenosti věcí) a dalších. Na dědictví antiky navazuje spis De viris illustribus (O slavných mužích).

Ottův slovník naučný: Isidor ze Sevilly

Isidor: biskup sevillský z počátku VII. stol. po Kr. Pocházel z Hispanie a zemřel r. 636. Na svou dobu měl velmi značné vědomosti, jsa sečtelým zvláště ve starším písemnictví římském. Jako spisovatel činným byl v různých oborech, zejména v theologii, historii, grammatice, ale neměl náležité soudnosti, tak že dopouštěl se mnohých chyb a omylů. Mimo jiné napsal dějiny od nejstarších časů až po svou dobu, historii válek Gothů, Vandalů a Suevů. Nejdůležitější dílo jeho jest 20 knih etymologií (zv. též Origines), kteréž složil ku konci svého života, ale nedokončil. Jest to encyklopaedický, ale neúplný přehled všech nauk, zvaný po etymologických, ovšem namnoze zcela libovolných a neoprávněných výkladech jmen předmětů, o nichž tu jednáno. Látkou svou není spis ten dílem samostatným, nýbrž z pramenů starších, jako Suetonia, Plinia, Solina, Vitruvia, Lucretia atd., váženým, ale přes to jest důležit rozmanitostí obsahu svého, jakož i tím, že užito zde i spisů nám již nezachovaných, jako na př. Prat Suetoniových. Rovněž kompilací jest spis De natura rerum (o přírodě), jehož ve středověku hojně se užívalo. Díla Isidova vůbec těšila se ve středověku přízni čtenářstva a vedle spisů Boëthiových a Cassiodorových měla veliký vliv ve vzdělanost a literaturu doby oné. Hlavní vydání spisů jeho jest od F. Arevala (Řím, 1797–1803, otisk v Migneově sbírce sv. 81–84). Srv. též H. Dressel, De lsidori originum fontibus (Turin, 1874). RNk.

Související hesla