Odoaker

, germánský vůdce kmene Skirů; asi od roku 470 vůdce barbarských žoldnéřů ve službách Západořímské říše. 475 povstal proti poslednímu římskému císaři Romulovi Augustulovi, kterého 476 po dobytí Ravenny sesadil. Zmocnil se vlády jako král a odznaky císařské moci odeslal východořímskému císaři do Konstantinopole. V roce 486 bylo jeho království napadeno z iniciativy východořímského císaře Zenóna († 491) Ostrogóty, vedenými králem Theodorichem I. Velikým. Odoaker byl třikrát poražen a do 493 obléhán v Ravenně. Vzdal se po dohodě, že si s Theodorichem I. Velikým rozdělí moc; úkladně zavražděn.

Ottův slovník naučný: Odoaker

Odoaker (Odovakar), náčelník germanských žoldnéřův a později panovník v Italii († 5. břez. 493), byl původem nepochybně Skyt a vstoupil ok. r. 470 s četou germanských bojovníků do služeb římských. Když r. 476 Orestes, otec cís. Romula, odmítl žádost žoldnéřských pluků germanských, aby jim udělena byla třetina pozemků v Italii, pozdvihly se pluky tyto a v čelo jich postavil se O., který v srp. prohlášen od nich králem. Odoaker porazil a zajal Oresta a dal jej popraviti, císaře pak sesadil a vykázal mu pobyt v Kampanii, načež ujal se vlády nad Italií sám, učiniv tak konec západnímu císařství Římskému. Císař východní Zeno udělil mu titul patricia, čině jej tak dle jména jakýmsi svým plnomocníkem, ve skutečnosti však vládl Odoaker úplně nezávisle. Svým vojákům udělil třetinu pozemkův, ale jinak ponechal v platnosti všechny dosavadní řády v Italii; také ke katolíkům choval se, ač arián, snášelivě. Se sousedy, Vandaly a Visigoty, snažil se zachovati přátelství. Po smrti cís. Julia Nepota (480) dobyl Dalmacie, r. 487 pokořil Rugy v Noriku a dílem je odtud vypudil, dílem přesídlil. Čásť Rugů utekla se k ostrogotskému králi Theodorichovi. Na jejich prosbu a na popud císaře Zenona, jemuž Odoaker stal se nepohodlným, Theodorich vytrhl r. 489 se svým lidem proti Odoakerovi do Italie, porazil jej ve 3 bitvách (nad Sočí, u Verony, pak v srp. 490 nad Addou) a oblehl v Ravenně. Odoaker donucen po 3letém obležení (27. ún. 493) vzdáti se pod úmluvou, že s Theodorichem o panství se rozdělí. Ale již po několika dnech zavražděn od Theodoricha při hostině.

Související hesla