Křížové výpravy

, křižácké výpravy, kruciáty – vojenská tažení vyhlášená katolickou církví jako svatá válka proti nekřesťanům nebo pohanům (viz též albigenští, křížové výpravy proti husitům). Účastníci nosili znamení kříže a byli pod zvláštní ochranou církve. – Nejvýznamnější byly křížové výpravy do Palestiny. Vyhlásil je na koncilu v Clermontu 1095 papež Urban II.; jejich cílem bylo osvobození svatého hrobu v Jeruzalémě, který byl dočasně dobyt seldžuckými Turky a poté Araby. Nejúspěšnější byla první křížová výprava v letech 1096 – 99; účastnili se jí západoevropští rytíři a skončila dobytím Jeruzaléma a vytvořením Jeruzalémského království. Založeno i hrabství edesské, knížectví antiochejské a hrabství tripoliské. Druhá křížová výprava v letech 1147 – 49 vyhlášena Bernardem z Clairveaux po pádu Edessy 1144. Účastnil se jí francouzský král Ludvík VII., německý císař Konrád, v jehož vojsku byl i český oddíl knížete Vladislava II. Druhá křížová výprava nedokázala poskytnout účinnou pomoc na znovudobytí Edessy ani Damašku. Třetí křížová výprava v letech 1189 – 92 se konala po obsazení Jeruzaléma Saladinem 1187 a účastnil se jí německý císař Friedrich I. Barbarossa, francouzský král Filip II. August a anglický král Richard Lví srdce; jejím výsledkem bylo jen dobytí Kypru. Čtvrtá křížová výprava v letech 1202 – 04 ovlivněna obchodními zájmy Benátek; skončila dobytím Konstantinopolu a vytvořením latinského císařství v letech 1204 – 61. Největší výhody, zejm. obchodní, přinesla benátské republice. Nevyhlášená byla dětská výprava 1212, složená z dětí z Porýní a z Francie, která skončila buď prodejem dětí do otroctví, nebo jejich utonutím v moři. Pátou křížovou výpravu v letech 1228 – 29 vedl německý císař Friedrich II. Podařilo se uzavřít dohodu s muslimy o návštěvě svatých míst křesťanskými poutníky. Šestou křížovou výpravu v letech 1248 – 54 vedl francouzský král Ludvík IX., který byl v Egyptě zajat. Po propuštění ze zajetí zorganizoval sedmou křížovou výpravu v roce 1270, ale před Tunisem zemřel. Dostal přízvisko „Svatý". Vojska egyptského sultána Charíla 1291 dobyla poslední křižáckou pevnost Akkon; tím byly ukončeny i křížové výpravy do Palestiny.

Související hesla