Astronomie

, věda o vesmíru, jeho vzniku, vývoji a stavbě. Zajímá se též o pohyby a vzájemné interakce vesmírných těles a jejich soustav. V současnosti rozdělena do mnoha oborů, např. na sférickou astronomii a astrometrii, teoretickou astronomii (vypočítává pohyby vesmírných těles a podává teorii stavby nitra a atmosféry hvězd), praktickou astronomii (astronomické pozorování jako základ celé astronomie), kosmickou mechaniku (zkoumání pohybů planet a dvouhvězd), hvězdnou statistiku (zkoumání rozložení hvězd v prostoru), hvězdnou dynamiku (zkoumání pohybů hvězd a rotace galaxie). Fyzikálními vlastnostmi hvězd se zabývá astrofyzika. – Astronomie vznikla jako praktická věda z potřeb určovat čas (zpočátku zejména pro stanovení přesných kalendářů pro sledování pravidelných záplav a dešťů v Egyptě, Babylónii, Číně, Indii a jinde) a orientovat se při cestách. Ve starém Řecku byly vytvořeny první teorie a výpočty k určování tvarů a rozměrů Země a výkladu pohybů planet. Významnou roli až do konce středověku hrála Ptolemaiova geocentrická soustava, podepřená filozofickými názory Aristotelovými. Výrazný pokrok přinesla Koperníkova heliocentrická soustava upravená Keplerovými zákony a doplněná Newtonovou teorií gravitace. Další vývoj astronomie souvisí s rozvojem techniky (zdokonalování dalekohledů, spektrální analýza ap.), moderní teoretické fyziky i kosmonautiky.

Související hesla